We make milk production easier since 1994

  • Polski Choose language
  • Russian Choose language
  • Bulgarian Choose language
  • Lithuanian Choose language
  • Spanish Choose language
  • Ukrainian Choose language
  • Romanian Choose language
  • English Choose language

do adresu www  Właściwy wychów młodzieży, pozwala hodowcy na uniknięcie strat zarówno w postaci niedostatecznego wzrostu i rozwoju zwierząt w pierwszych okresach życia, chorób, które mogą mieć swój wpływ przy póżniejszym użytkowaniu zwierząt oraz niestety padnięć.  Jednym z najważniejszych czynników wpływających na odpowiednią kondycję cieląt, obok wpływu środowiska jest prawidłowe ich żywienie w poszczególnych okresach rozwoju. Pod pojęciem żywienia należy rozumieć nie tylko odpowiedni zestaw i ilość pasz jakie stosujemy. Bardzo istotna jest także forma podania i higiena. 

 

 

boks cielaki broszura